2024

ផ្នែក៖ កម្មវិធី ACCESS 2 ថ្ងៃទី២៧ ដល់២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ACCESS 2 មានក្តីសោមនស្សរីករាយ ក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅខេត្តសៀមរាប។ គោលបំណង៖ គោលបំណងចម្បងនៃពិធីនេះគឺ៖ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង លើទស្សនៈរបស់សមភាពយេឌ័រជាមួយពិការភាពនិងបរិយាបន្នសង្គម និងការអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធ ACCESS 2 ស្វែងរកមធ្យោបាយនៃការរួមបញ្ចូលសមភាពយេឌ័រជាមួយពិការភាពនិងបរិយាបន្នសង្គម នៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពក្រោមការគាំទ្រពី ACCESS 2   អ្នកចូលរួម៖ យើងមានកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញ អ្នកចូលរួមដែលជា៖ ដៃគូអនុវត្តជាយុទ្ធសាស្រ្ត របស់​កម្មវិធី ACCESS 2 និងក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS 2 រៀបចំកម្មវិធីដោយ៖ កម្មវិធី ACCESS 2 ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖ ​​ប្រមាណ២២ ទៅ​២៥នាក់


Post Date: May 24, 2024

ផ្នែក៖ កម្មវិធី ACCESS 2 ថ្ងៃទី៣ ដល់៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ACCESS 2 មានក្តីសោមនស្សរីករាយ ក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅខេត្តសៀមរាប។ គោលបំណង៖ គោលបំណងចម្បងនៃពិធីនេះគឺ៖ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង លើទស្សនៈរបស់សមភាពយេឌ័រជាមួយពិការភាពនិងបរិយាបន្នសង្គម និងការអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធ ACCESS 2 ស្វែងរកមធ្យោបាយនៃការរួមបញ្ចូលសមភាពយេឌ័រជាមួយពិការភាពនិងបរិយាបន្នសង្គម នៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពក្រោមការគាំទ្រពី ACCESS 2 អ្នកចូលរួម៖ យើងមានកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញ អ្នកចូលរួមដែលជា៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងមន្ទីរសុខាភិបាល មកពីខេត្តចំនួន៤ រួមមាន ខេត្តសៀមរាប កំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ និងរតនគិរី និងក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS 2 រៀបចំកម្មវិធីដោយ៖ កម្មវិធី ACCESS 2 ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖ ​​ប្រមាណ២២ ទៅ​២៥នាក់


Post Date: វិច្ឆិកា 12, 2020