ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ


Jun 21 2024

កិច្ចប្រជុំលើកទី១ គណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាលនៃកម្មវិធី ACCESS 2 (ASC)

ផ្នែក៖ កម្មវិធី ACCESS 2 ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវេលាម៉ោង ៩ព្រឹក ដល់ថ្ងៃត្រង់ ACCESS 2 មានក្តីសោមនស្សរីករាយ ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ASC លើកទី១ នៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល ភ្នំពេញភូគីត្រា រាជធានីភ្នំពេញ គោលបំណង៖ គោលបំណងចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺ ដើម្បីផ្តល់ទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កម្មវិធី ACCESS 2 និងអនុម័តលើផែនការការងារ សម្រាប់ឆ្នាំទី២ ដោយផ្អែកលើមេរៀន បទពិសោធន៍ សមិទ្ធផលកម្មវិធី និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងឆ្នាំទី១ ដោយធានាថា កម្មវិធីនឹងបន្តដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានឡើង។ អ្នកចូលរួម៖ យើងមានកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញ អ្នកចូលរួមដែលជា៖ សហប្រធាន៖ តំណាងមកពីស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា និង ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់លេខាធិការដ្ឋាន​ អភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ តំណាងដៃគូអនុវត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ ACCESS 2 ដែលជាក្រុមការងារផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ផ្នែកពិការភាព និងផ្នែកការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម ជនបង្គោលរបស់ ACCESS 2 នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ប្រធានគណៈកម្មការសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត មកពីខេត្តចំនួនបួន តំណាងស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា និងក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS 2 រៀបចំកម្មវិធីដោយ៖ កម្មវិធី ACCESS 2 ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖ ​​ប្រមាណ៣០នាក់


Jun 21 2024

កិច្ចប្រជុំលើកទី១ ក្រុមការងារផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

ផ្នែក៖ អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ថ្ងៃទី២១ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវេលាម៉ោង១កន្លះ ដល់ម៉ោង៥រសៀល ACCESS 2 មានក្តីសោមនស្សរីករាយ ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ នៅសណ្ឋាគារ កាំបូឌីយ៉ាណា ទីក្រុងភ្នំពេញ។ គោលបំណង៖ គោលបំណងចម្បងនៃពិធីនេះគឺ៖ ចែករំលែកការរៀនសូត្រ បានពីការអនុវត្តការងារផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ រយៈពេល៦ខែកន្លងមក អនុម័តលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិរបស់ការងារផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងដៃគូអនុវត្តកម្មវិធីផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ផ្នែកពិការភាព និងផ្នែកស្តារលទ្ធភាពពលកម្មឱ្យកាន់តែមានភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា ចែករំលែកការងារសំខាន់ៗនាពេល៦ខែទៀត អ្នកចូលរួម៖ យើងមានកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញ អ្នកចូលរួមដែលជា៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី និងមន្ទីរកិច្ចការនារី មកពីខេត្តចំនួន៤ រួមមាន ខេត្តសៀមរាប កំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ និងរតនគិរី ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងលេខាធិការដ្ឋាននៃកណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដៃគូអនុវត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ តំណាងស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា និងក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS 2 សហរៀបចំកិច្ចប្រជុំដោយ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី និង កម្មវិធី ACCESS 2 ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖ ​​ប្រមាណ៣០នាក់