២០២០

ផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ គោលបំណង៖ ដើម្បីចូលរួមជាសាកលប្រារព្វពិធីយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ អ្នកចូលរួម៖ អភិបាលរងខេត្ត និងដៃគូរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក និងស្រ្តីឬជនមានពិការភាព ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយ៖ មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុកៈ​​ ២៥០នាក់


Post Date: វិច្ឆិកា 27, 2020

ផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ គោលបំណង៖ ដើម្បីចូលរួមជាសាកលប្រារព្វពិធីយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ អ្នកចូលរួម៖ អភិបាលរងខេត្ត និងដៃគូរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក និងស្រ្តីឬជនមានពិការភាព ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយ៖ មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុកៈ​​ ១៣០នាក់


Post Date: វិច្ឆិកា 27, 2020

គោលបំណង៖ ដើម្បីចូលរួមជាសាកលប្រារព្វពិធីយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ អ្នកចូលរួម៖ អភិបាលរងខេត្ត និងដៃគូរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក និងស្រ្តីឬជនមានពិការភាព ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយ៖ មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុកៈ​​ ១១៣នាក់


Post Date: វិច្ឆិកា 27, 2020

គោលបំណង៖ ប្រមូលធាតុផ្សំទាក់ទងនឹងការអនុវត្តផែនការវិនិយោគប្រកបដោយបរិយាបន្ននៅតាមថ្នាក់ ក្រោមជាតិ អ្នកចូលរួម៖ អង្គការ UNDP អង្គការដៃគូអនុវត្តគម្រោង និងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយៈ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុកៈ ៧០នាក់


Post Date: វិច្ឆិកា 27, 2020

ផ្នែកកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាពនិងសមធម៌​(ACCESS) (more…)


Post Date: តុលា 23, 2020