Apr 29 2019

សិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ ២០២០-២០២២

កម្មវិធី ACCESS នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ ២០២០-២០២២” នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយក្រសួង        សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារី។ សិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលដល់ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ ២០២០-២០២២ សម្រាប់          ក្រសួងទាំងពីរ។