ការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយអំពីឯកសារសម្តែងចំណាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធី ACCESS នឹងជាឱកាសផ្សព្វផ្សាយអំពីឯកសារសម្តែងចំណាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ។