ឯកសារសង្ខេប


ឯកសារសង្ខេបរបស់កម្មវិធី ACCESS 2


ទាញយក ឯកសារសង្ខេប ACCESS 2

ឯកសារសង្ខេបតាមខេត្ត


ឯកសារសង្ខេបដៃគូអនុវត្តន៍កម្មវិធីជាយុទ្ធសាស្រ្ត


អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ


បរិយាបន្នពិការភាព


ការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម


ការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិច