ពត៌មានលម្អិត


អាសយដ្ឋាន៖ អគារអានីណា ជាន់ទី៣ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទការិយាល័យ៖ (៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩