ក្រុមការងារកម្មវិធី

កម្មវិធី ACCESS 2 គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី (DFAT) ។ ការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធី គឺត្រូវបានដឹកនាំ និងចង្អុលបង្ហាញដោយក្រុមការងារ DFAT នៅប្រទេសកម្ពុជា និងយន្តការអភិបាលកិច្ចរបស់ ACCESS 2 ។

ក្រុមការងារនៃកម្មវិធី ACCESS 2 ភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែររួមជាមួយបុគ្គលិកមួយចំនួនតូចជាអ្នកជំនាញការបរទេស។សមាជិកក្រុមកាងារដែលបានជ្រើសរើសគឺសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញច្បាស់លាស់លើការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដូចជា ការងារផ្នែកពិការភាព និងស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម ផ្នែកលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី  និងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ។

គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់


សូហ្វាយអឺ ខេសុន

ប្រធានកម្មវិធី

សាសា ស៊ីហ្គលីយ៉ារីវីក

អនុប្រធានកម្មវិធី

ប៊ូ មករា

ប្រធានផ្នែកអំពើហិង្សា

ទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

ជូ វិវឌ្ឍន៍

ប្រធានផ្នែកពិការភាព និងស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម

ក្រុមការងារសម្របសម្រួលកម្មវិធី


រ័ត្ន កល្យាណ

មន្ត្រីសម្របសម្រួលដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ

ផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

សុខ ចាន់ចំណាប់

មន្ត្រីសម្របសម្រួលដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ

ផ្នែកពិការភាព

ក្រុមការងារផ្នែកត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រ


រ័ត្ន កល្យាណ

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង តាមដាន និងវាយតម្លៃ

ជី ច័ន្ទលក្ខិណា

មន្រ្តីត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រ

ក្រុមការងារផ្នែកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនង


ហ៊ាង កាណែល

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង

មូលនិធិ

ស៊ាម ពិសី

មន្ត្រីផ្នែកមូលនិធិ

ប៊ាង ពីវ័ន

ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រុមការងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ


ឈន សុផុន

ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ

សូត្រ ចាន់ថុន

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល

និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឯល អាត

មន្រ្តីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា

ប៉ុន ស្រីនាថ

មន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល

និងហិរញ្ញវត្ថុ

ប៉ុក វង្សាចំរុង

ជំនួយការការិយាយល័យ និងអ្នកទទួលភ្ញៀវ

ប៊ូ លីដា

អ្នកបើកបរ និងជំនួយការផ្នែកភស្តុភារ