សិក្ខាឆ្លុះបញ្ចាំងប្រចាំឆ្នាំ ស្តីពីការអនុវត្តរបស់ក្រុមការងារឆ្លើយតបអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

គោលបំណង៖ សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណង

១-ឆ្លុះបញ្ជាំងពីការអនុវត្តរបស់ក្រុមការងារឆ្លើយតបអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ បទពិសោធន៍ មេរៀនដែលបានរៀន និងអនុសាសន៍

២-កំណត់វិធីក្នុងការពង្រឹងក្រុមការងារឆ្លើយតបអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

អ្នកចូលរួម៖

១-ភ្នាក់ងារនិងមន្រ្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ក្រសួងកិច្ចការនារី

២-អភិបាលរងខេត្ត ស្រុកទាំង៨

៣-ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្រ្តីនិងកុមារនៅថ្នាក់ខេត្តនិងស្រុក

​​​​​​​​៤-ស្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនៅក្នុងការិយាល័យសុខមាលភាពសង្គមនៅថ្នាក់ស្រុក

៥-អនុវតតគម្រោងរបស់កម្មវិធីACCESS (UNWomen, UNFPA, LAC, CWCC, and CARE)

៦-តំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃ

ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី

ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖​​ ១០០នាក់