ប្រទេសអូស្ត្រាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជា ដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រទេសអូស្ត្រាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជា ដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជា។

សូមចូលទៅអានព័ត៌មានពិស្តារ ដោយចុចនៅលើតំណរភ្ជាប់ នៅទីនេះ