ដៃគូរបស់កម្មវិធី ACCESS 2

កម្មវិធី ACCESS 2 គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម (DFAT)។
កម្មវិធី ACCESS 2 ធ្វើការងារជាមួយស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា


ដៃគូអនុវត្តជាយុទ្ធសាស្រ្ត

ដៃគូផ្នែកបរិយាបន្នពិការភាព


ដៃគូផ្នែកការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម


ដៃគូផ្នែករងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ


ដៃគូផ្នែកការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិច